Veřejná hřiště pro míčové hry

Provozní řád veřejného hřiště pro míčové hry

 1. Před vstupem na veřejné hřiště je každý povinen seznámit se s tímto provozním řádem a zavazuje se jej bezpodmínečně dodržovat.
 2. Veřejné hřiště je určeno k rekreačnímu hraní jinak neorganizovaných míčových her.
 3. Hraní míčových her je povoleno od 9,00 hodin do 19,00 hodin.
 4. Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí. Každé dítě musí být při používání hřiště stále pod dohledem zletilé osoby – rodiče nebo jiné odpovědné osoby (dále jen odpovědná osoba).
 5. Každý je povinen před začátkem hry plochu a zařízení veřejného hřiště překontrolovat z hlediska bezpečnosti. V případě zjištění, že je stavem hřiště ohrožena bezpečnost, nesmí být hřiště používáno.
 6.  Je-li povrch hřiště mokrý nebo vlhký, může zvýšit riziko úrazu.
 7. Nikdo nesmí v prostoru veřejného hřiště provozovat jiné činnosti, než pro které bylo hřiště a jeho zařízení určeny.
 8. Při používání veřejného hřiště je uživatelům hřiště zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodu nebezpečí jejich vdechnutí.
 9. Na veřejném hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek.
 10. Do prostoru veřejného hřiště není dovoleno vodit psy ani jiná zvířata.
 11. Vstup na veřejné hřiště je zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
 12. V prostoru veřejného hřiště je dále zakázáno
  · kouření a vstup s otevřeným ohněm,
  · donášení a konzumace alkoholu,
  · donášení hořlavin, výbušnin, jedovatých látek, drog, nožů, zbraní a jinak nebezpečných předmětů,
  · donášení nápojů ve skleněných nebo jiných rozbitných nádobách, které tvoří střepy,
  · odhazování odpadků,
  · chovat se hlučně, křičet, pískat,
  · ohrožovat jakýmkoli způsobem ostatní návštěvníky,
  · jednat proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
 13. Za úmyslné poškození zařízení veřejného hřiště nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese každý odpovědnost.
 14. V případě zjištěných poškození a závad na zařízení hřiště, je každý povinen toto neprodleně oznámit provozovateli hřiště.
 15. Důležitá telefonní čísla:
  Záchranná služba: 155
  Policie: 158
  Hasiči: 150
  Tísňové volání: 112
  Provozovatel: MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno, telefon 547 423 810

Podpis odpovědné osoby provozovatele:
Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ Brno-Bohunice