Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 415

2. Kód životní situace: 185

Kam s odpadem?

Občan, který se potřebuje zbavit objemného odpadu (takový, který se nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti nebo vytříděných složek (papír, sklo, PET lahve, textil) jej může odložit ve sběrných střediscích odpadů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan.

6. Podmínky a postup řešení:

Občan může uložit objemný odpad (např. nábytek, koberce, lino, zeleň ze zahrad, dřevo, atd.), nebezpečný odpad (např. rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, barvy, lepidla, baterie, akumulátory, atd.) nebo vytříděné složky (papír, sklo, PET lahve, textil, nelze však uložit stavební a demoliční odpady) do sběrných středisek odpadů. Ve vybraných sběrných střediscích odpadů je také možnost zdarma odevzdat kompletní elektrozařízení do zpětného odběru (lednice, mrazáky, sporáky, televizory, videa, monitory, počítače, vysavače, zářivky a výbojky a ostatní elektrozařízení).
Vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, PET lahve, textil) lze také odložit do volně rozmístěných kontejnerů na příslušnou komoditu (http://www.sako.cz/separace/ nebo www.brno.cz/ o městě/mapy/odpady - sběrná střediska odpadů, kontejnerová stání na tříděný odpad). Seznam shromažďovacích míst a sběrných středisek odpadů http://www.sako.cz/sso/seznam/  nebo www.brno.cz/ o městě/mapy/odpady - sběrná střediska odpadů, kontejnerová stání na tříděný odpad.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan si může vybrat k uložení odpadu shromažďovací místo nebo sběrné středisko odpadů v Brně. Občan může vytříděné složky komunálního odpadu odložit do volně rozmístěného příslušného kontejneru - dle označení tříděné komodity. Občan se může dostavit s nebezpečným odpadem do sběrného střediska odpadů.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Statutární město Brno, Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.
Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor technických služeb


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné.

12. Správní a jiné poplatky:

Žádné.

13. Lhůty pro vyřízení:

Žádné.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 1/2013, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky:

Žádné.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

22. Další informace:

  • Sběrná střediska odpadů přijímají odpady jen do naplnění své kapacity. Občan může odpad odvézt do kteréhokoliv sběrného střediska odpadů v Brně. Občan provede u odpadu odevzdávaného do sběrných středisek odpadů objemovou úpravu (např. rozložení skříně na desky) a roztřídění odpadů dle pokynů pracovníka obsluhy.
    Za odložení některých druhů ve sběrných střediscích odpadů platí občan dle „Ceníku za odložení odpadů" (ceník je k dispozici u obsluhy sběrného střediska odpadů a je jednotný pro všechna střediska na území města Brna).
    Odpady skupiny 20 (komunální odpady), odpady k.č. 15 01 04, 15 01 05, 15 01 02 a 15 01 10 nejsou dle platného ceníku pro občany zpoplatněny a na shromažďovacích místech tedy nejsou vybírány žádné poplatky za tyto odpady.¨

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí odboru technických služeb

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Ilona Kašparovská

28. Datum poslední aktualizace: 20.1.2016