Potřebuji si vyřídit

Nájem prostoru sloužícího podnikání

Městská část Brno-Bohunice pronajímá prostory sloužící podnikání v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna, které jí byly svěřeny do správy.

Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.
Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Žádost o pacht, propachtování zahrad

MČ Brno-Bohunice propachtovává svěřené pozemky jako zahrady.

Žádost o stanovisko MČ Brno-Bohunice k navržené dispozici s nemovitým majetkem města Brna

Jedná se o žádost o stanovisko MČ Brno-Bohunice k odprodeji (pronájmu, pachtu, směně apod.) nemovitosti, která je ve vlastnictví statutárního města Brna.