Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 440

2. Kód životní situace: BOH_2506

Nájem prostoru sloužícího podnikání

Městská část Brno-Bohunice pronajímá prostory sloužící podnikání v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna, které jí byly svěřeny do správy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel je fyzická nebo právnická osoba (popř. jednatel společnosti), popř. jejich zplnomocněný zástupce stařší 18 let.

6. Podmínky a postup řešení:

Nabídku podává žadatel písemně, s uvedením:

- jméno a adresa žadatele
- IČ- předmět podnikání
- nabídka nájemného (v Kč/rok)

Přílohy doložené k žádosti:

- výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba) - nesmí být starší 3 měsíců, nebo kopie živnostenského listu   (fyzická podnikající)
- podnikatelský záměr- v případě jednání v zastoupení plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie), oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce
- čestné prohlášení o bezdlužnosti

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit písemnou nabídku s veškerými přílohami poštou nebo osobně v zalepené obálce s uvedením adresy požadovaného nebytového prostoru na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00  Brno

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

O nájem prostoru sloužícího podnikání na území městské části Brno-Bohunice podává žadatel žádost na ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, Odbor majetkový a kontroly, Dlouhá 3, 625 00  Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Žádost je možné zaslat:
  -poštou na ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
  -doručit osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Brno.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při osobním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

11. Formuláře:

 • Bez formuláře.

12. Správní a jiné poplatky:

Nájemné sjednané smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání. Každý žadatel předloží návrh výše nájemného v žádosti o nájmu prostoru sloužícího podnikání. V nájemném nejsou zahrnuty náklady za služby (plyn, el.energie,vodné a stočné).

13. Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na el.adresu:
  podatelna@bohunice.brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle smluvního ujednání. Nezaplacené nájemné může být důvodem k výpovědi ze smlouvy.

23. Informace z jiných zdrojů:

 • Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, Odbor majetkový a kontroly, tel. č.: 547 423 826, 547 423 825.

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Iva Krpcová

28. Datum poslední aktualizace: 13.2.2017